KARL MARX: KAPİTAL, BİRİNCİ CİLT

Karl Marx'ın Capital, A Critical Analysis of Capitalist Productuon, Volume 1, (Lawrence ande Wishart, London, 1971) adlı yapıtını İngilizcesinden Alaattin Bilgi dilimize çevirmiş, ve kitap, Kapital, Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili, Birinci Cilt, adı ile, Sol Yayınları tarafından 1986 (Birinci Baskı: Temmuz 1975; İkinci Baskı: Mart 1978) tarihinde yayınlanmıştır.

ALMANCA BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
ALMANCA İKİNCİ BASKIYA SONSÖZ
Fransızca Baskıya Önsöz ve Sonsöz
ALMANCA ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ
İNGİLİZCE BASKIYA ÖNSÖZ
Almanca Dördüncü Baskıya Önsöz
SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ

BİRİNCİ BÖLÜM. - Meta

Birinci Kesim. - Metaın İki Öğesi: Kullanım-Değeri ve Değer (Değerin Özü ve Değerin Büyüklüğü)

İkinci Kesim. - Metada Somutlaşan Emeğin İki Yönlü Niteliği

Üçüncü Kesim. - Değerin Biçimi ya da Değişim-Değeri

A. Değerin Basit ya da Raslansal Biçimi

 1. Değer İfadesinin İki Kutbu: Nispi Biçim ve Eşdeğer Biçim

 2. Değerin Nispi Biçimi

(a) Bu biçimin niteliği ve anlamı

(b) Nispi değerin nicel belirlenmesi

 1. Değerin Eşdeğer Biçimi

 2. Bir Bütün Olarak Değerin Basit Biçimi

B. Toplam ya da Genişlemiş Değer-Biçimi

 1. Genişlemiş Nispi Değer-Biçimi

 2. Özel Eşdeğer Biçimi

 3. Toplam ya da Genişlemiş Değer Biçiminin Eksiklikleri

C. Değerin Genel Biçimi

 1. Değer-Biçiminin Değişmiş Niteliği

 2. Değerin Nispi Biçimi ile Eşdeğer Biçiminin Birbirine Bağlı Gelişmesi

 3. Değerin Genel Biçiminden Para-Biçimine Geçiş

D. Para-Biçimi

Dördüncü Kesim. - Metaların Fetişizmi ve Bunun Sırrı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Para ya da Metaın Dolaşımı

Birinci Kesim. - Değerlerin Ölçüsü

İkinci Kesim. - Dolaşım Aracı

a. Metaların Başkalaşımı

b. Paranın Devinmesi

c. Sikke ve Değer Simgeleri

Üçüncü Kesim. - Para

a. Para-Yığma (İddihar)

b. Ödeme Aracı

c. Evrensel Para

BEŞİNCİ BÖLÜM. - Sermayenin Genel Formülündeki Çelişkiler

ALTINCI BÖLÜM. - Emek-gücünün Alım ve Satımı

YEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-Süreci ve Artı-Değer Üretim Süreci

Birinci Kesim. - Emek-Süreci ya da Kullanım-Değerlerinin Üretimi

İkinci Kesim. - Artı-Değer Üretimi

Birinci Kesim. - Emek-gücünün Sömürülme Derecesi

İkinci Kesim. - Ürünün Değerini Oluşturan Parçaların, Ürünün Bu Parçalara Tekabül Eden Orantılı Kısımları ile Temsil Edilmesi

Üçüncü Kesim. - Senior'ün "Son Saati"

Dördüncü Kesim. - Artı-Ürün

Birinci Kesim. - İşgününün Sınırları

İkinci Kesim. - Artı-Emek Hırsı, İmalâtçı ve Boyar

Üçüncü Kesim. - Sörmürüye Yasal Sınırlar Konulmayan İngiliz Sanayi Kolları

Dördüncü Kesim. - Gündüz ve Gece İşi. Vardiya Sistemi

Beşinci Kesim. - Normal Bir İşgünü İçin Savaşım. İşgününün Uzatılması İçin 14. Yüzyılın Ortasından 17. Yüzyılın Sonuna Kadar Çıkartılan Zorunlu Yasalar

Altınci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. Emek-zamanı Yasasıyla Zorunlu Sınırlandırma. İngiliz Fabrika Yasaları, 1833'ten 1864'e

Yedinci Kesim. - Normal İşgünü İçin Savaşım. İngiliz Fabrika Yasalarının Başka Ülkelerdeki Tepkisi

ONİKİNCİ BÖLÜM. - Nispi Artı-Değer Kavramı

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Elbirliği

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - İşbölümü ve Manüfaktür

Birinci Kesim. - Manüfaktürün İki Yanlı Kökeni

İkinci Kesim. - Parça-işçi ve Onun Aletleri

Üçüncü Kesim. - Manüfaktürün İki Temel Biçimi: Heterojen Manüfaktür, Seri Manüfaktür

Dördüncü Kesim. - Manüfaktürde İşbölümü ve Toplumda İşbölümü

Beşinci Kesim. - Manüfaktürün Kapitalist Niteliği

ONBEŞİNCİ BÖLÜM. - Makine ve Büyük Sanayi

Üçüncü Kesim. - Makinenin İşçi Üzerindeki Dolaysız Etkileri

Birinci Kesim. - Makinenin Gelişmesi

İkinci Kesim. - Makineyle Ürüne Aktarılan Değer

a. Sermayenin Ek Emek-gücüne Elkoyması. Kadınlarla Çocukların Çalıştırılmaları

b. İşgününün Uzatılması

c. Emeğin Yoğunlaştırılması

Beşinci Kesim. - İşçi ile Makine Arasındaki Çekişme

Altınci Kesim. - Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi

Yedinci Kesim. - İşcilerin Fabrika Sistemi Tarafından İtilmeleri ve Çekilmeleri.

Pamuklu Sanayiinde Bunalımlar

Büyük Sanayiin, Manüfaktürde, Elzanaatlarında ve Ev Sanayiinde Yolaçtığı Devrim

a. Elzanaatlari ile İşbölümüne Dayanan Eibirliğinin Ortadan Kalkması

b. Fabrika Sisteminin Manüfaktür ve Ev Sanayii Üzerindeki Etkileri

c. Modern Manüfaktür

d. Modern Ev Sanayii

e. Modern Manüfaktürden ve Ev Sanayiinden Büyük Modern Makine Sanayiine Geçiş.

Fabrika Yasalarının Bu Sanayilere Uygulanması ile Bu Devrimin Hızlandırılması

Dokuzuncu Kesim. - Fabrika Yasaları. Bu Yasanın Sağlık ve Eğitim ile İlgili Maddeleri. Bunların İngiltere'de Yaygınlaşması

Onuncu Kesim. - Büyük Sanayi ve Tarım

ONALTINCI BÖLÜM. - Mutlak ve Nispi Artı-Değer

ONYEDİNCİ BÖLÜM. - Emek-gücü Fiyatında ve Artı-Değerde Büyüklük Değişmeleri

I. İşgünü Uzunluğu ile Emek Yoğunluğu Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor.

II. İşgünü Değişmiyor. Emeğin Üretkenliği Değişiyor. Emeğin Yoğunluğu Değişiyor

III. Emeğin Üretkenliği ve Yoğunluğu Değişiyor. İşgünü Uzunluğu Değişiyor

IV. Emeğin Süresinde, Üretkenliğinde ve Yoğunluğunda Aynı Anda Değişmeler

(1.) Emeğin üretkenliğindeki azalmayla aynı anda işgününün uzaması

(2.) Emeğin yoğunluğunda ve üretkenliğinde artmayla aynı anda işgününün kısalması

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Artı-Değer Oranı İçin Çeşitli Formüller

ONDOKUZUNCU BÖLÜM. - Emek-gücü Değerinin ya da Fiyatının Ücrete Dönüşmesi

YİRMİNCİ BÖLÜM. - Zamana Göre Ücret

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM. - Parça-Başı Ücret

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM. - Ücretlerdeki Ulusal Farklılıklar

G İ R İ Ş

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Basit Yeniden-Üretim

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Artı-Değerin Sermayeye Dönüşmesi

Birinci Kesim. - Boyutları Gittikçe Büyüyen Kapitalist Üretim. Meta Üretimine Özgü Mülkiyet   Yasalarının Kapitalist Elkoyma Yasalarına Geçişi

İkinci Kesim. - Gittikçe Artan Ölçüde Yeniden-Üretimin Ekonomi Politik Tarafından   Yanlış Anlaşılması

Üçüncü Kesim. - Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Ayrılması. Perhiz Teorisi

Dördüncü Kesim. - Birikimin Miktarını, Artı-Değerin Sermaye ve Gelire Orantılı Bölüşümünden   Bağımsız Olarak Belirleyen Koşullar. Emek-gücünün Sömürü Derecesi. Emeğin Üretkenliği.   Kullanılan Sermaye ile Tüketilen Sermaye Arasındaki Farkın Büyümesi.   Yatırılan Sermayenin Büyüklüğü

Beşinci Kesim. - Sözde Emek-Fonu

Birinci Kesim. - Sermayenin Bileşimi Aynı Kalırken, Birikimle Birlikte Emek-gücüne  Duyulan Talebin Artması

İkinci Kesim. - Birikim İlerler ve Bununla Birlikte YoğunIuk Artarken, Sermayenin   Değişen Kısmının Nispi Azalması

Üçüncü Kesim. - Gittikçe Artan, Ölçüde Nispi Artı-Nüfus Üretimi ya da Yedek Sanayi Ordusu

Dördüncü Kesim. - Nispi Artı-Nüfusun Farklı Biçimleri. Genel Kapitalist Birikim Yasası

 • Beşinci Kesim.
 • Genel Kapitalist Birikim Yasasının Örneklendirilmesi

  (a) 1846-1866 Arasında İngiltere

  (b) İngiliz Sanayi İşçi Sınıfırın Çok Düşük Ücret Alan Tabakası

  (c) Göçebe Nüfus

  (d) Bunalımların, İşçi Sınıfının En İyi Ücret Alan Kesimi Üzerindeki Etkisi

  (e) İngiliz Tarım Proletaryası

    (1.) Bedfordshire

    (2.) Berkshire

    (3.) Buckinghamshire

    (4.) Cambridgeshire

    (5.) Essex

    (6.) Herefordshire

    (7.) Huntingdonshire

    (8.) Lincolnshire

    (9.) Kent

    (10.) Northamptonshire

    (11.) Wiltshire

    (12.) Worcestershire

(f) İrlanda

SEKİZİNCİ KISIM İLKEL BİRİKİM

YIRMİALTİNCI BÖLÜM. - İlkel Birikimin Sırrı

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM. - Tarımsal Nüfusun Topraksızlaştırılması

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM. - 15. Yüzyılın Sonundan Başlayarak Mülksüzleştirilenlere Karşı  Kanlı Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarıyla Düşürülmeye Zorlanması  

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM. - Kapitalist Çiftçinin Doğuşu

OTUZUNCU BÖLÜM. - Tarımsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi.

Sanayi Sermayesi İçin İç Pazarın Yaratılması

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM. - Sanayici Kapitalistin Doğuşu

OTUZİKİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Modern Sömürgecilik Teorisi

D İ Z İ N L E R

Kaynaklar Dizini

Yazarlar

Anonim Yapıtlar

Gazete ve Dergiler

Parlamento Raporları ve Öteki Resmi Yayınlar

Adlar Dizini

Yazınsal, İncilsel ve Mitolojik Adlar

Konu Dizini

Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim ve Deyimler

Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa ve Para Ölçüleri

Kısaltmalar