YAŞASIN BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ

Çarşamba, 07 Kasım 2012

YAŞASIN BÜYÜK EKİM SOSYALİST DEVRİMİ

YAŞASIN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ

KAHROLSUN TROÇKİZM!

1917'de Avrupa'nın en geri kapitalist ülkesini, I. Dünya savaşının getirdiği yıkım sonrası Büyük Ekim Sosyalist Devrimiyle devraldık. Yıllar süren ve iç ve dış devrim düşmanı güçlerin, 14 devletin birlikte örgütledikleri savaş ve iç savaş döneminden geçtik. II. Dünya savaşında tüm Dünya emperyalizminin desteğiyle üstümüze sürülen Hitlerci Nazi sürüleri ve Japon faşistleriyle savaş ve bunun getirdiği yıkım ve katliam döneminden geçtik.

Tüm bunlara rağmen 6 Kasım 1917'den 5 Mart 1953'e kadar olan süreçte gerek sanayi ve gerekse tarımda dünyanın en ileri teknolojisiyle üretim yapan, dünyanın en büyük sanayi ve tarım işletmelerini yarattık. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ekonomisini yarattık. Sanayide dünyanın en otomatik ve sürekli fabrikası olan otomatik piston fabrikasını inşa ettik -onun tecrübesi üzerinden tüm fabrikalarımızı tam otomasyon ve sürekli üretime dönüştürme planlarını yaptık. Avrupa'da ilk, Dünyanın ikinci bilgisayar üreten fabrikasını inşaya giriştik. Böylece fabrikalarımızın otomasyonuna geçişinin en önemli ayağını inşaya başladık. Böylece tüm ülkede tüm sanayi üretimini doğrudan birbirine bağlayan ve sanayi üretimini otomatik olmak yanında ülke çapında sürekliliğe kavuşturan bir yapının temelini attık. Bu, sanayi üretimininin dünyanın en büyük işletmesi üzerinden, ülke çapında büyüklükte bir işletme tarafından yapılmasını sağlayacak tüm temelleri attığımız anlamına gelmektedir. Bu komünizmin temellerinin atıldığı anlamına gelmektedir.

Tarımda 'Stalin Doğayı Dönüştürme Planı'yla tarımsal üretimde ormanlar ve düzenli şekilde ağaçlar ekerek rüzgarı kontrol altına alan, kanallar ve göletlerle su ihtiyacını kontrol altına alan, üçlü 'travole' sistemiyle ve toprağın yapısını bitkilerin yaşamına uygun halde tutan toprağı sürüm tarzıyla sanayisel gübre ihtiyacını kontrol altına alan, doğayla el ele vererek, ancak doğaya saygıyla elde edilebilecek olan bilimsel üretim yapan, böylece her geçen gün daha da yoğun üretim yapan, her geçen gün daha da büyüyen tarım işletmeleri oluştumayı başardık. Tarımdaki kollektif çiftliklerle sanayimiz arasında ürün değişimi (bir nevi modern takas) ile başlayarak tarımsal tüketim araçlarındaki meta karakterini yok etmek için kesin adımı atmanın planını yaptık. Böylece tüm halkın olmayan kollektif çiftliklerdeki tarımsal üretim araçlarını tüm halkın ortak mülkiyetine dönüştürmenin, tarımı da ülke çapında bir tek işletmeye dönüştürmenin kesin adımını atmanın planını yaptık ve bunun için gerekli sanayi ve tarımsal ve ekonomik zemini hazırlamaya başladık. Böylece üretimin ve tüketimin ülke çapında ve her alanda ve mükemmel planlanışının zeminini hazırladık.

Yani üretim tekniği ve mülkiyet ilişkileri açısından, ve böylece planlama açısından komünist toplumun üst aşamasına geçmek için, bolluğa ulaşmak için plan ve programımızı yapmaya başladık. Tek ülkede sosyalizmin inşasından tek ülkede komünizmin inşasına (Halk demokrasilerinin sosyalizmi inşası döneminde tek ülkede komünizmin inşasına) başladık.

Bu şartlarda ülkemizdeki proletarya artık proletarya değildi, üretim araçlarının sahibi bir sınıf olarak proleterlikten çıkmıştı. Kollektif çiftçi köylülüğü de yeni tür bir köylülüğü temsil ediyordu. Geleceği sosyalizmin zaferinde olan bir köylülük. Entellektüeller de işte bu emekci kesimlerden, işçi ve köylü emekçi kesimlerden gelen entellektüellerdi ve gelecekleri sağlam bir şekilde sosyalizme-komünizme bağlanmıştı. Tüm bu sınıflar ve katmanlar dost sınıflar ve katmanlardı. Sanayi işçileri, devlet çiftliklerindeki tarım işçileriyle kollektif çiftçiler arasındaki sınıf farklılıkları yukarıdaki planların uygulanmasıyla, tek bir ortak mülkiyet türünün elde edilmesi, bolluğun elde edilmesi, böylece metanın ve paranın ortadan kalkmasıyla birlikte yok olacaktı. Ve toplumun tüm bireyleri entellektüel emekçiler haline gelecekti.

Komünizmi inşa faaliyeti olan bu dönemde ülke içinde, Sovyet ülkesinde toplumumuzun itici gücü eski toplumlarda var olan sınıflar arası mücadele değildi, ülke içinde bu itici güç eleştiri-özeleştiriydi.

Kapitalist ülkelerin modern sanayi proletaryası, SSCB'nde tamamiyle yeni ve proleter olmayan bir sınıfa dönüşmüştü. Modern sanayide çalışan, üretim araçlarının ortak sahibi olan emekçi sınıfı, işçi sınıfı. Bu sınıfın devletini proletarya diktatörlüğü yapan şey onun proleter olması değildir -çünkü o proleter değildir. Onun devletini proletarya diktatörlüğü yapan şey onun dünya çapındaki görevinin sürmekte olmasıdır. Proletaryanın dünya capındaki sınıf savaşında Sovyet ülkesinin bu savaşın bir üs bölgesi olması ve kendilerinin de bu savaşın önder gücü olmasıdır. Dünya çapında süren sınıf mücadelesinin onun omuzlarına yüklediği görevlerdir.

Bu nedenledir ki sınıf mücadelesi ölmemiş, bilakis keskinleşmişti. Sosyalizm ülkesine karşı tüm dünya emperyalist ülkelerinin el ele vererek hazırladıkları dışarıdan savaşlar, ve yine tüm dünya emperyalist ülkelerinin el ele vererek hazırladıkları içeriden sabotajlar ve ajan faaliyetlerine karşı en amansız bir savaş verilmek zorundaydı. Bu sınıf savaşıydı. Tüm Sovyet vatandaşlarının Komünist Partisi ve Modern Sanayi emekçileri önderliğinde yürütecekleri ülke çapında ve dünya çapında bir sınıf mücadelesi, sınıf savaşı. Ülke içindeki sabatör ve ajanların yıkıcı faaliyetlerine zemin hazırlayan eskiye ait olan tüm fikirler, adetler ve alışkanlıklara karşı mücadelede, dost sınıf ve katmanlar arasında, gelecekleri komünizmin zaferinde olan tüm vatandaşlar topluluğu saflarında sürdürülmesi zorunlu olan bu mücadelede eleştiri özeleştiri yöntemi esas itici güçtü. Bu çalışmanın varmak zorunda olduğu yer bugün görebildiğimiz gibi devleti bilgisayarlı doğrudan demokratik yöntemle yürütme tarzı olacaktı.

Dönüşümler dönemleri sınıf mücadelelerinin kaçınılmaz olarak arttığı ve şiddetlendiği dönemlerdir. Stalin'in öldüğü yıllar tam da böylesi büyük dönüşümler dönemine denk gelmektedir. Ve işte bu dönemde saflarımızdaki zaaflar, saflarımızdaki eskiye ait fikirler, adetler ve alışkanlıklar, bu zaafların saflarımızdaki taşıyıcıları içimizdeki Troçkist ajanların yürüttükleri yıkıcı sınıf savaşında yenilgimize yol açmışlardır.

Tüm insanlık için muazzam eza, cefa ve katliamlara yol açmış olan, ve daha da kötü barbarlıklara yol açacak olan, insanlık tarihini yüzyıllarca geri atmış olan bu sonucun yaratıcılarını tanımak ve onlara karşı iş başı yapmak zorundayız.

  1. Troçkizmin bilim düşmanı gerici-tarikat temelleri: Marxist teori, proleter hareketin tecrübelerinin kısa bir özetidir. Proletaryanın Sovyet tecrübesini, onun etrafında şekillenmiş olan Halk Demokrasileri ve bütün dünya komünist hareketinin tecrübesini olumsuzlayan ve onu ret eden, bu tecrübelerin kısa bir özetini sunamayan her bir siyasi hareketin Marksizmden kopmuş, bilimden kopmuş gerici bir hareket olduğu ve tipik bir karşı devrimci tarikattan ibaret olduğu kolaylıkla anlaşılır. Troçkizmin ve Troçkizmden müzdarip tüm hareketler böylesi hareketlerdirler.

Bu tespitin en bariz ve empirik bir örneği, ekonomi politik bilimiyle bağıntılıdır. Troçkizme göre SSCB'nde sosyalizm inşa edilmemiştir. Dolayısıyla sosyalizmin ekonomik yasaları hayat bulmamıştır. Dolayısıyla bu yasalar tespit edilmemiştir. Dolayısıyla bu yasalar yoktur. Dolayısıyla bu yasalar kimseye öğretilemezler. Herkim ki Stalin'in sosyalizmin ekonomik yasaları konusundaki öğretilerine değinir, o Troçki tarikatının proletaryanın SSCB'nde sosyalizmi-komünizmi inşa tecrübesini kötülemekten, olumsuzlamaktan başka bir şey yapmamaya dayanan geri ve gerici görüşlerine karşı çıkarak 'günah'a girmektedir. Yani, Troçkizm proletaryanın ekonomi politik biliminin azılı düşmanıdır. Yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planının azılı düşmanıdır. Troçkizm proletarya saflarında, halk saflarında bir siyasi hareket değildir. Troçkizm proletaryanın düşmanlarının, halkın düşmanlarının saflarında bir siyasi harekettir, gerici bir tarikattır. Komünizmin zaferini engellemekten, devrimleri engellemekten, komünizmin yıkımı için savaşmaktan başka hiçbir role sahip değildir. Troçkizm Komünizm adına konuştuğunu ilan ettiği oranda bir o kadar daha gericileşmektedir.

  1. Troçkizmin enternasyonalizm düşmanlığı. Tüm dünya Bolşevikleri için sosyalizmi-komünizmi Lenin-Stalin planına uygun olarak inşa eden bir SB'nin her şart altında tüm düşmanlarına karşı korunması temel bir fikirdir. Çünkü Bolşevikler için böylesi bir SB, Dünya komünist hereketinin bir üs bölgesidir. Bu üs bölgesi kendi kendine yeterli bir üs bölgesi değildir. Dünya komünist hareketinin emperyalizme karşı dünya çapındaki zaferi sayesinde kesin zafere kavuşacak olan bir üs bölgesi. Dünya komünist hareketinin emperyalizme karşı dünya çapındaki zaferinin en önemli ve en güçlü dayanak noktası olan bir üs bölgesi. Tüm dünya Bolşevikleri için bu üs bölgesinin, SB'nin, hepimizin anavatanının her şart altında korunması temel bir fikirdir. Bu fikir, Dünya komünist devriminin zaferinin en kısa, en az acılı ve en hızlı elde edilişi planının, Lenin ve Stalin'in dünya komünist devrimi planının, Lenin-Stalin dünya komünist devrimi stratejisinin temel taşını oluşturur. Bolşevizmin enternasyonalizminin, komünizmin enternasyonalizminin temel taşını oluşturur.

Troçkizm ise SB'nde sosyalizmin-komünizmin inşasının azılı düşmanıdır. Troçkizm SB'nde sosyalizmin-komünizmin inşasını önlemek için, bu gerici görevini yerine getirmek için herşeyi, ama herşeyi mübah gören gerici bir harekettir. Troçkizm SB'inde sosyalizmin-komünizmin inşasını önleyemediği oranda SB'nde inşa edilmiş sosyalizmi-komünizmi yıkmak için herşeyi, ama herşeyi mübah gören gerici bir harekettir.

Yani, Troçkizm Lenin ve Stalin'in dünya komünist devrimi planının, Lenin-Stalin dünya komünist devrimi stratejisinin temel taşınının azılı düşmanıdır. Yani Troçkizm Bolşevizmin enternasyonalizminin, komünizmin enternasyonalizminin temel taşınının azılı düşmanıdır. Bu amaçla kullandığı silahlar SB karşıtı propaganda ve ajitasyon, SB'ni gözden düşürmek için propaganda ve ajitasyon; SBKP(B) karşıtı propaganda ve ajitasyon, SBKP(B)'ni gözden düşürmek için propaganda ve ajitasyon; SB ve SBKP(B) önderleri, bilhassa Stalin karşıtı propaganda ve ajitasyon, SB ve SBKP(B) önderlerini, bilhassa Stalin'i gözden düşürmek için propaganda ve ajitasyon; bunların kaçınılmaz takipçisi olarak da SB ve SBKP(B) düşmanlarıyla işbirliği, ajanlık, sabotaj, cinayet.

Troçkizm Enternasyonalizm adına konuştuğunu ilan ettiği oranda bir o kadar daha gericileşmektedir.

  1. Tek ülkede Sosyalizmin İnşasının İmkansızlığı Teorisinden, Sosyalizmin İnşasının Sabotesine ve Sosyalizmin yıkımı için emperyalistlerle işbirliğine. Lenin'in emperyalist kapitalizmin dengesiz gelişmesi kanununun bir sonucu olarak devrimlerin tek tek ülkelerde vuku bulup zafer kazanabileceği, emperyalizmin en zayıf halkasından yıkılacağı teorisine, bu teoriye uygun olarak kazanılan Ekim Devriminin zaferine ve bu zafer sonrası formüle edilen Leninist sosyalizmi inşa teorisine ve Lenin'in SB'nde sosyalizmi inşa etmek için herşeyin mevcut olduğu tespitine rağmen, Troçki tek ülkede sosyalizmin inşa edilemiyeceği teorisi ile Partiye ve onun Lenin-Stalin önderliğinde giriştiği sosyalizmi inşa faaliyetine karşı bayrak kaldırmıştır.

Troçki ve Troçkistlerin Partide yenilgiye uğratılması, Partinin önderliğindeki Sovyet işçilerinin ve halkının sosyalizmi Lenin-Stalin planına uygun olarak muzaffer inşasıyla birleşmiştir. Nasıl ki devlete karşı olan Anarşistler Ekim Devrimin zaferi ve komünistlerce Sovyet Devletinin inşası karşısında Sovyet Devletini yıkmak amacıyla Kızıl Orduya karşı savaşa girişmiş ve bu savaşta emperyalistlerle işbirliği yapmış ise, Trokistler de komünistler tarafından sosyalizmin muzaffer inşası karşısında Sovyet Devletini ve inşa edilmiş sosyalizmi yıkmak amacıyla Partiye ve Devlete karşı, tüm bunların temsilcisi olan Stalin'e karşı savaşa girişmiş ve bu savaşta emperyalistlerle işbirliği yapmıştır. Sabotaj, suikast, Nazi ajanlığı ve Nazi ordularının Kızıl Orduya karşı zaferi karşılığı alınacak iktidar...

Troçki ve Troçkistlerin tüm bu ihanet faaliyetlerinin de Yüce Stalin önderliğindeki çalışmalarla yenilgiye uğratıldığı bilinir.

  1. Tek ülkede Sosyalizmin İnşasının İmkansızlığı Teorisi Temelli Sosyalizmin İnşasının Sabotesinden ve Sosyalizmin yıkımı için emperyalistlerle işbirliğinden, Troçkist Sosyalizm İnşası Teorisi ve Pratiğine, yani Sosyalizmin İnşasının Sabotesine ve Sosyalizmin yıkımı için emperyalistlerle işbirliğine.

Titoculuk iktidardaki Troçkistliktir.

Troçkizmin başlangıçta ele aldığımız üç temel özelliği, bilim düşmanlığı, yani tarikatlığı, bu bilim düşmanlığı temelli olan enternasyonalizm düşmanlığı, yani Lenin-Stalin dünya devrimi stratejisi düşmanlığı, bu bilim düşmanlığı temelli olan proletaryanın ekonomi-politika bilimine olan düşmanlığı, yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planına olan düşmanlığı Titoculukta açık bir şekilde sergilenir.

Enternasyonalizm düşmanlığı, yani Lenin-Stalin dünya devrimi stratejisi düşmanlığı: II. Dünya savaşı sonrası dönemde enternasyonalizm, yani Lenin-Stalin dünya devriminin zaferi stratejisi ABD'nin başını çektiği dünya emperyalizmine karşı, emperyalizm ve savaş çephesine karşı, SSCB önderliğinde Halk Demokrasisi devletlerinden ve tüm komünist partiler ve onların başını çektikleri kurtuluş ve demokrasi mücadeleleri, yani devrim mücadelelerinden oluşan sosyalizm ve demokrasi cephesinin, barış cephesinin güçlendirilmesini ve bu cephenin dünya emperyalizmine karşı ortak zaferinin örgütlenmesini gerektiriyordu.

Halk Demokrasilerinin ve bağımsızlık isteyen tüm ülke ve ulusların bağımsız olabilmeleri ve bağımsızlıklarını koruyabilmeleri onların SSCB etrafında sağlam bir demokrasi, bağımsızlık ve barış cephesini kurmalarını, ve bu cephenin her geçen gün güçlenerek emperyalizmin emperyalizm ve savaş cephesine karşı zaferini elde etmelerini gerektiriyordu.

Troçkizmin Titocu şekli, milliyetçi karakterini, enternasyonalizm düşmanlığını anti Sovyetliklerinde, Stalin düşmanlıklarında, SSCB'ni ve onun etrafında şekillenen sosyalist, demokratik, barış çephesini yıkma faaliyetlerinde, bu amaçla emperyalistlerle işbirliği siyasetlerinde açıkça ortaya koymuştur.

Bunların yanında Troçkist bir devlet olmanın zorunluluğu olarak yeni bir anti-Sovyet siyaset formüle edilmiştir. Sosyalizm, demokrasi, bağımsızlık ve barış cephesine saldırı siyaseti. Bu cephenin tüm unsurlarına, SB'ne ve tüm Halk Demokrasilerine ve tüm Komünist Partileri ve onların bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerine saldırı siyaseti: Ne emperyalizmle birlikte ne de Sovyetlerle birlikte, bloksuz, bağlantısız olunacak. Anti-komünist ve emperyalizme bağlantılı olan 'Bağlantısızlar' olayının önderliği ve fikir babalığı buradan kaynaklanır. Bağlantısızlar siyaseti daha 1955 Bandug toplantısıyla başlayarak ve Sovyetler etrafında şekillenen barış çephesini kötüleyerek ancak ve ancak ABD ve onun hegemonyasına yardımcı olmak sonucuna yol açabilirdi. Bugün, bağlantısızlar siyasetiyle işbirliğinin sonucunun sosyalizmin yıkımı ve tüm ülkelerin ABD'ye bağımlılığı olduğu açıkça görülebilmektedir.

İktidardaki Troçkizmin, Titoculuğun enternasyonalizm düşmanlığı, dünya devriminin zaferine karşı savaşının temel taşları işte böylesi anti Sovyetik temellere sahiptir.

Proletaryanın ekonomi-politika bilimine olan düşmanlığı, yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planına olan düşmanlığı: Titocu-Troçksitler, Yugoslavya'yı kendileri, kendi güçleriyle kurtarmışlardır. SSCB Yugoslavya'yı kurtarmamıştır. Aynı şekilde sosyalizmi de SSCB'siz ve Halk Demokrasilerinin desteği olmadan kuracaklardır. Ve tabii ki sosyalizmi emperyalizmden de bağımsız olarak kuracaklardır. SBKP(B), SSCB'de sosyalizmi inşa edememiştir, SSCB ve SBKP(B) yozlaşmıştır, bürokratlaşmıştır, demokratik değildir, Stalin diktatördür; kendileri ise gerçek sosyazlizmi en demokratik bir şekilde ve hem ABD'nin başını çektiği emperyalizmden hem de SSCB'nin başını çektiği sosyal emperyalizminden bağımsız olarak ve kendilerine özgü olarak inşa edeceklerdir.

II. Dünya savaşı sonrası şartlarda sosyalizmi inşa etmek için, bilimsel bir sosyalizm-komünizm inşası için, Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planına uygun olarak sosyalizmi inşa etmek için tüm Halk Demokrasilerinin Sovyetler Birliğinin desteğine ihtiyaçları vardı. Sovyetler Birliğinden koparak, demokrasi ve barış cephesinin oluşturduğu enternasyonalist güçten yoksun bir şekilde sosyalizm inşası açık anti-Sovyet, açık Troçkist, açık gerici bir teoriydi. Sosyalizmi inşa etmenin değil, sosyalizmi inşa etmemenin, Yugoslaya'yı gerisin geriye, sosyalizmi inşa yolundan çıkarmanın, kapitalizmi inşa yoluna yerleştirmenin, kapitalizme geri götürmenin teorisiydi. Tüm bunlar sosyalizmin inşası teorisinde Sovyet tecrübesinin, Lenin-Stalin sosyalizmi inşa teorsinin pek çok unsurunun reddiyle el ele gitmektedir.

Bunun bir örneği, sosyalizmi inşanın gayet bariz, gayet basit bir ret şekli, sol görünümlü ama sağcı bir ret şekli sosyalist sanayileşmenin ön şartı olan makina üreten makina sanayisine sahip olmadan sosyalizmi inşa etmek teorisidir. Sosyalist sanayileşmeye gerek duymadan şehirlerdeki tüm burjuva kücük üretimi ve tüm burjuva sınıfları bir darbede yok etmek torisidir. Sosyalist sanayileşmeye gerek duymadan tarımda kollektifleştirmeyi tamamlamak, ve son sömürücü sınıf olarak kulaklarıda böylece bir darbede yok etmek teorisidir. İşte Titocu Troçkistler bu temellerde yükselen sosyalizmi inşa teori çorbasını tipik Troçkist sahtekarlıklarla, iki yüzlülükle ve solcu retoriklerle devreye koymuşlardır.

Ve tüm bunlar Yugoslavya'da sosyalizmin inşasına değil, Yugoslavya'da kapitalizmin restorasyonuna ve Yugoslavya'nın emperyalizmin sömürgesine dönüşmesine yol açmıştır. Okura tüm bunların güzel bir izahı için 1948 Haziran'ında Kominform'un Yugoslaya Komünist Partisi'nin Titocu-Troçkist önderliğine karşı aldığı kararı ek olarak sunuyoruz. (bkz. 'Sürekli Barış İçin, Halk Demokrasisi İçin, 1 Temmuz 1948'. Kominform'un Yugoslavya KP ile ilgili kararı. http://www.st-cyprus.co.uk/webgazette_tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1366&Itemid=61 )

  1. Troçkist Sosyalizm İnşası Teorisi ve Pratiği Temelinde Sosyalizmin İnşasının Sabotesi ve Sosyalizmin yıkımı için emperyalistlerle işbirliğinden sosyalizmin dünya Çapında Yıkımına ve Barbarlığa. Stalin sonrası dönemde ortaya çıkan dünya komünist hareketinin ikiye bölündüğü, bunlardan birinin Khrusçefçi-Brejnevci, Sovyet-Moskova kanadı olduğu, diğerinin de Çin Merkezli kanat olduğu iddia edilir.

Bu iki kanada da baktığımızda, sadece evrimleştikleri yerin açık kapitalizm olmasından değil, ama tüm retorik ve teorileriyle Titocu Troçkistler olmalarından dolayı bu her iki kanadın da komünizmin yıkımında aktif unsurlar olduklarını tespit etmek durumundayız.

Enternasyonalizm düşmanlığı, yani Lenin-Stalin dünya devrimi stratejisi düşmanlığı: Proletaryanın ekonomi-politika bilimine olan düşmanlığı, yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planına olan düşmanlığı: Khruşçefci kanadının başındaki gücün Sovyetler olması ve bu kanadın diğer unsurlarının SSCB'ni herşart altında savunması nedeniyle anti-Sovyet olmadıkları, dolayısıyla da enternasyonalist oldukları, Lenin-Stalin değilse de Lenin'in dünya devrimi stratejisini savundukları iddia edilebilinir. Ama bu açık bir yalandır. Tipik Troçkist sahtekarlıktır.

Stalin'e saldırarak Sovyetleri savunmak imkansızdır ve bunu bilmeyen bir tek komünist yoktur. Stalin'in ölümüyle başlayan kişiye tapma konusuna isim vermeden yapılan atıflar, hemen sonrasında açık ve isim vererek Stalin'e saldırıya dönüşmüştür ve bu işin başını bu kanadın Troçkist hainler şebekesi çekmiştir.

Dahası bu kanadın savunduğu SBKP yönetimi açık ve kesin bir şekilde Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa teorisini ayaklar altına alan bir yönetimdir. Onların komünizmi inşa teorileri açık ve kesin bir şekilde Troçkisttir. Bu teorilerin ve bu teorilere uygun pratiğin sonucu malumdur. Yani bu kanadın tüm üyeleri SSCB'nde Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa teorisinin ayaklar altına alındığını, dolayısıyla da SSCB'ne karşı bir saldırının söz konusu olduğunu, SSCB'ni savunmak isteyenlerin bu saldırıya karşı durması gerektiğini, bu Troçkist sosyalizmi-komünizmi inşa teorisine karşı durması gerektiğini bilirlerdi, SSCB'ne hem de onun tam merkezinde kominizmin inşasına karşı böyle bir saldırının SSCB'nin ve dolayısıyla tüm dünya devriminin yıkımı anlamına geldiğini bilmeleri gerekirdi. Bunu bilmezden gelenlerin hepsi de Troçkistlerdi.

Bu güruhun üyesi olup da anti-Sovyet olmayan, dolayısıyla da Lenin-Stalin dünya devrimi stratejisine düşmanlık yapmamış olan, Lenin-Stalin dünya devrimi planını aktif olarak baltalamamış ve bu planın yenilgisine katkı koymamış olan bir tek parti yoktur.

Bu kanat bir bütün olarak yenilgimizin sorumlusudur. Enternasyonalist değildir. Milliyetçidir. Lenin-Stalin dünya devrimi stratejisinin azılı düşmanıdır. Proletaryanın ekonomi-politika biliminin düşmanı, yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planının düşmanıdır.

Aynı durum Çin merkezli kanat için de geçerlidir. Bu kanadın anti-Sovyetliği açıktır. Kullandıkları her anti-Sovyet saldırı Troçkizmden, hem de Titocu-Troçkizmden ödünç alınmıştır. Fakat bu kanat kendilerinin anti-Sovyetliklerinin artık sosyalizmi-komünizmi inşa etmeyen, emperyalist olan, kapitalizmi restore etmiş olan, kapitalist olan, bürokratik olan şekliyle SSCB'ne karşı olduğunu iddia edeceklerdir. Ama bu açık bir yalandır. Tipik Troçkist sahtekarlıktır.

Stalin'e saldırı başladığında bunlardan hiçbirisi “Stalin'i eleştirmek anti-sovyetizmin ta kendisidir” yaklaşımını ortaya koymamıştır. Stalin'de hata bulabilecek yetenek ve beceriyi kendilerine bahşetmişlerdir. Stalin'de hata bulanların, ve bilhassa da hata arayanların hepsi bila istisna Troçkistirler vede Troçkizmin anti-Sovyet faaliyetlerinde aktif olarak yer alanlardırlar. Bunlar Victor Hugo türü yüzde 70'cilerdirler. Bunlar Lenin suikatını saklayan Buharin türü Stalin'e karşı suikat girişimi planladığını söyleyen Mikoyan'ın ve Khrusçef'in planlarını saklayanlardırlar. Ve en önemlisi bunlar Titocu-Troçkistlerin sosyalizmi inşa planlarını savunan ve uygulayanlardırlar. Titocu-Troçkistlerin sosyalizmi-komünizmi inşa teorisini savunan, yani Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa planını ayaklar altına alanların Stalin savunusu olsa olsa iki yüzlü Troçkistlerin Stalin savunusu adına Stalin savunusunu imkansız kılma faaliyetidir.

Tüm bunların sonucu dünya komünist hareketinin, dünya Stalinist hareketinin tam bir yenilgisi, dünya Troçkist hareketinin, bu anti-Stalinist, anti-Sovyetik, bilim düşmanı, enternasyonalizm düşmanı tarikatın emperyalizm destekli tam bir zaferi olmuştur. (bkz: Bir Öncelliğin Ne Önemi Var ki. http://www.st-cyprus.co.uk/webgazette_tr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10&id=29&Itemid=50 ) Sosyalizm-komünizm yıkılmıştır. Barbarlık doludizgin at oynatmaktadır.

  1. Troçkizmin İktidar olma yöntemi Troçkizm iktidar olmak için emperyalist güçlerle işbirliği yapar. İktidardaki sosyalizmi emperyalistlerle işbirliği yaparak, emperyalistlerin dışarıdan müdahalesine yardımcı olarak ve dışarıdan müdahele ile, savaş yolu ile yıkmak planı yapar ve bu planı uygular. Sosyalizmi emperyalistlere yıktırmak ve kendilerine emperyalistler tarafından verilen iktidarı almak planı yapar.

Troçkizmin bu planı başarılı olmamıştır. Komünistler bilinen düşmana karşı iyi savaşırlar. Ölümüne savaşırlar!

Troçkistler iktidar olmak için sosyalist veya sosyalizmi inşa etmekte olan ülkelerin komünist partilerinin ve hükümetlerinin-devletlerinin her kademesine ve ama bilhassa en üst kademesine sızar. Buna sızmacılık yöntemi denir. Orada, partinin ve hükümetin-devletin kitleler gözünde ve haklı olarak kazandığı saygınlığı ve gücü kullanarak partinin ve hükümetin-devletin içinde suikat yöntemleriyle ve güçlendikçe provokasyon yöntemleriyle komünistleri katlederler, komünistleri izole ederler ve partiyi ve hükümeti-devleti Lenin-Stalin sosyalizmi-komünizmi inşa etmek planından, Lenin-Stalin'in dünya komünist devrimi planından koparıp yozlaşma ve yıkım yoluna sokarlar.

Bu planlarının hayat bulması için emperyalistlerden, onların gizli servislerinden tam destek alırlar. Süreç içinde bu destek ülkenin yıkım planının, sosyalizmi inşa etmemenin, inşa edilmiş sosyalizmi kapitalizme geri döndürmenin ortaklaşa uygulanması şekline bürünür.

Bunların bugünkü temel dayanakları Lenin-Stalin Sosyalizmi-komünizmi İnşa Planının kötülenmesi, buna karşılık Sosyalizmin-komünizmin inşasıyla uzak yakın bağı olmayan kendi bilim dışı Sosyalizmi-komünizmi inşa planlarını devreye koymaktır. Bu şartlarda iktidar bile olunsa sonuç Komünizmin yenilgisi, sonuç emperyalizmin yaşamının uzatılması olmaktadır ve olacaktır. Dünya devriminin zaferi de imkansız olmaya devam edecektir.

Ya saflarımızdaki Torçkizmin tüm kalıntılarını yok edecek ve Stalin'e layık bir dünya komünist hareketini yeniden kuracağız, ya da yenilgimiz sonsuza kadar devam edecektir!

Yaşasın Büyük Ekim Sosyalist Devrimi! Yaşasın Lenin-Stalin! Yaşasın Lenin-Stalin Sosyalizmi-Komünizmi İnşa Planı, Yaşasın Marksizmin Proleter Ekonomi Politikası! Yaşasın Lenin-Stalin Dünya Devrimi Planı, Yaşasın Marksizmin Proleter Enternasyonalizmi! Yaşasın Doğrudan Demokrasi! Yaşasın Doğrudan Demokrasi (Komünist) Partisi! Yaşasın Kıbrıs Sosyalist Partisi!

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi Doğrudan Demokrasi (Komünist) Partisi Merkez Komitesi 7 Kasım 2012