TEORİ-PROGRAM, STRATEJİ-TAKTİK, DEVRİM AŞAMALARI

DEVRİM AŞAMALARI

1- MARKSİST TEORİNİN görevi, ülkenin ekonomik ve siyasi yapısının; nesnel objektif, kendiliğinden unsurun, proleter hareketin nesnel yönünün incelenmesidir. Yani, ülkenin ekonomik gelişmesi, kapitalizmin gelişmesi, eski iktidarın parçalanarak dağılması, Proletaryanın ve çevresindeki sınıfların kendiliğinden hareketleri, sınıfların çatışması vb. teorinin konusunu oluşturur ve teorinin görevi bunları incelemektir. Yani, teori, objektif süreçlerin gelişmesi ve gerilemelerini inceler; gelişmenin yönünü tanımlar ve kaçınılmaz olarak iktidara gelmekte veya iktidardan düşmekte olan sınıfları gösterir. Tüm bunlar Proletaryanın ve onun partisinin iradesinden bağımsızdır ve son tahlilde tüm toplumun gelişmesini belirlerlerler.

2- Teorinin sonuçlarından yola çıkan MARKSİST PROGRAMIN konusunu da bunlar oluşturur.
Program, teorinin sonuçlarını bilimsel bir şekilde formüle ederek proleter hareketin hedeflerini belirler. Ve böyle yaparak devrimin amaçlarını belirler.

Program,

i- ya kapitalizmin gelişemesinin belli bir dönemini, feodal - mutlakiyetçi düzenin kalıntılarının yok edilmesi ve kapitalizmin gelişmesi için koşulların yaratılmasını gerektiren bir dönemi hedefler.
Bu asgari programdır ve devrim burjuva-demokratik aşamadadır.

ii- ya da bütün bir kapitalist gelişme dönemini, kapitalizmin yıkılması ve sosyalist üretimin örgütlenmesini hedefler. Bu azami programdır ve devrim sosyalist devrim aşamasındadır.

3- STRATEJİ, hareketin objektif yönlerini inceleyen teori ve program üzerinde yükselir, program tarafından yönetilir. Stratejinin alanı, teori ve programın tersine proleter hareketin subjektif yanı yani, Proletaryanın belirli bir hedefe yönelmiş bilinçli ve planlı hareketidir. Dolayısıyla, strateji nesnel hareketin gelişmesine her hangi bir etki yapamaz, ancak ve ancak onlara dayanabilir ve onlara dayandığı oranda doğru olabilir. Fakat strateji, proleter hareketin subjektif yanında kesin bir etkiye sahiptir ve dolayısıyla, proleter hareketi nesnel gelişmenin gösterdiği yönde daha hızlı veya daha yavaş, daha acımasız veya daha acılı yönde geliştirebilir. Daha fazlasını yapamaz. Strateji, teori ve program üzerinde yükselerek, programda ortaya konan hedeflere erişmek için yani, toplumsal gelişmenin yönünün talep ettiği belirli bir tarihi dönemdeki hedefe erişmek için ulus ve uluslararası çapta birbirleriyle çatışan güçlerin kesin bir hesabını yaparak ve bütün ülkenin işçilerinin mücadele deneylerini göz önüne alarak, gelişmekte olan güçler dengesi içinde düşmana indirilen darbeden en büyük sonuçları en çabuk alabilmek için proleter hareketin yöneltilmesi gereken genel yol ve çizgiyi çizer, Proletarya ve müttefiklerinin güçlerinin sosyal cephede sıralanışının bir planını çıkarır ve işte devrimin yolu denen şey de budur. Statejik plan örnekleri:

i- burjuva-demokratik devrimde, ' iki taktik..'

ii- sosyalist devrimde, ' Nisan tezleri '.

4-TAKTİK, stratejik hedefe varabilmek için kullanılacak Proletaryanın mücadele ve örgüt türlerini, bunlardaki sürekli değişmeyi inceler.

-II- 1-Bir ülke devriminin hangi aşamada olduğu, hangi aşamalardan geçeceğinin tespiti için, proleter hareketin objektif gelişme süreci yani, ülkenin ekonomik ve siyasi yapısı M-L teori tarafından incelenmeli, böylece gelişmenin yönü, iktidara hangi sınıfların geleceği belirlenmeli böylece proleter hareketin HEDEFİ yani, devrim aşamaları PROGRAMDA tespit edilmelidir. 2- Ancak böyle bir kesin devrim aşaması tespiti temelindedir ki Proletaryanın belirli bir hedefe yönelmiş bilinçli ve planlı hareketi yani, proleter hareketin subjektif yanı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan stratejik plan doğru bir şekilde çizilebilir. 3- Leninist sürekli devrim teorisi ve Leninist sosyalist devrim teorisi bu tespitlerin reddi değil, bu tespitlerle kesin bir uyum üzerinde yükselmiştir. II. Enternasyonal döneminde Marksistler, sosyalist devrimin zaferi için önemli bir şartın Proletaryanın o ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturması olduğunu ve dolayısla da, kapitalizmin yeterince gelişmemesi nedeniyle Proletaryanın nüfusun çoğunluğunu oluşturmadığı ülkelerde sosyalizmin zaferinin imkansız olduğunu düşünürlerdi. Fakat kapitalizmin Avrupa ve Amerika'daki daha sonraki gelişmesi, emperyalizm öncesi kapitalizmden emperyalist kapitalizme dönüşmesi ve Lenin' in farklı ülkelerin eşit olmayan ekonomik ve siyasi gelişmesi kanununu bulması bu tezin yeni gelişme şartlarına uymadığını, sosyalizmin zaferinin kapitalizmin gelişmesinin en üst aşamasına daha ulaşmadığı ve Proletaryanın nüfusun çoğunluğunu oluşturmadığı, fakat kapitalist cephenin Proletarya tarafından yarılması için yeterince zayıf olduğu tek tek ülkelerde gayet mümkün olduğunu gösterdi.1915-16' da yükselen Leninist sosyalist devrim teorisi şu tezden hareket eder:
Sosyalist devrim, zorunlu olarak kapitalizmin en geliştiği ülkelerde muzaffer olmayacak; sosyalist devrim esas olarak kapitalist cephenin zayıf, Proletaryanın bu cepheyi yarması daha kolay ve mesela kapitalist gelişmenin orta derecede olduğu ülkelerde muzaffer olacak.

-III- Bu görüşleri tutarlı bir şekilde savunabilmek için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

1- Burjuva-demokratik devrimi ile sosyalist devrimi ' birbirinden Proletaryanın hazırlık derecesi ve yoksul köylülükle birleşme derecesinden başka bir şeyle ayırma çabası Marksizmin çarpıtılması ve yüzeyselleştirilmesidir. ' sözleri şunları ifade eder:

i- objektif sürecin gelişme yönü sosyalist devrimi gösterdiği ve böylece devrim aşaması sosyalist devrim olarak tespit edildiğinde,

ii- sosyalist devrim aşamasına tekabül eden Proletarya-yoksul köylü ittifakı stratejik planı çizilir ve plana uygun çalışma yürütülür. Dolayısıyla da, objektif sürecin gelişme yönü sosyalist devrimi gösterdiğinde, burjuva-demokratik devrim ile sosyalist devrimi birbirinden ' ekonomik analiz ', 'demokrasinin yaşatılması ' vb. bahanelerle ayırmak muzaffer bir sosyalist devrimi hazırlamaktan kaçınmak, stratejik planın zaferini hazırlamaktan kaçınmak ve bu zaferi mümkün kılacak Proletaryanın hazırlık derecesi ve yoksul köylülerle birleşme derecesi dışında sosyalist devrim için gerekli ön şartlar aramak Marksizmin çarpıtılmasıdır. Aynı meyanda, devrim aşamasını sosyalist devrim olarak tespit etmek için hali hazırda mevcut bir Proletarya-yoksul köylü ittifakı aramakta sosyalist devrimin zaferi için stratejik hedef olan bu ittifakı yaratma çalışmasının gerekliliğini, stratejik planın gerekliliğini ortadan kaldıran, stratejik planın kendiliğinden başarılmış olması anlamına gelen kendiliğindenci bir öneridir.

2- 'Sosyalist devrimin burjuva-demokratik devrimi ne ölçüde aşacağına mücadele ve ancak mücadele karar verir' sözlerinden şunlar anlaşılmalıdır. Partinin stratejisinin, proleter hareketin subjektif yanında kesin bir etkiye sahip olduğu; partinin, onun strateji (ve taktiklerinin) proleter hareketi objektif gelişmenin gösterdiği yönde daha hızlı veya daha yavaş geliştirebileceği akılda tutulduğunda; devrimin objektif gelişmesinin gösterdiği yönde ne ölçüde adımlar atabileceğinde, dolayısıylada burjuva-demokratik devrimden sonra sosyalist devrimi onu ne ölçüde aşabileceğinde ve sosyalist devrimin zafer kazanıp kazanmayacağında partinin belirleyici etkisi görülebilir. Burada bahsi geçen 'mücadele'den şunlar anlaşılmalıdır.

i- sınıf mücadelesi tecrübesi: kitlelerin devrimci mücadelesi, kitlelerin burjuva ve kuçük burjuva partilerin üzerlerindeki etkisinden kurtuluşu.

ii-hareketin devrimci proleter önderliğinin gelişme derecesi: partinin sayısal gücü, bağımsız karekteri, bilinci ve savaşma yeteneği, onun kitlelerle bağı ve onlar üzerinde otoritesi ve sendika ve köylü hareketi üzerinde etkisi. 'Mücadele' sadece ve sadece objektif sürecin gösterdiği doğrultuda atılacak adımların ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde atılacağını belirler. √áünkü, burada bahsi geçen 'mücadele' hareketin subjektif yanına özgüdür. Sınıflar arasında süren kendiliğinden bir mücadelenin, sınıflar arası çatışmanın belli bir hedefe, bilinliçli bir hedefe yöneltilmesi için verilen mücadeleyi belirtmektedir.

3- 'İktidarın bir sınıftan ötekine geçişi, kelimenin salt bilimsel anlamıyla olduğu kadar politik ve pratik anlamıylada bir devrimin birinci, başlıca ve esas belirtisidir.' 'İktidar hangi sınıfın veya sınıfların elinde yoğunlaşmıştır, hangi sınıf veya sınıflar devrilmelidir, hangi sınıf veya sınıflar iktidara gelmelidir ' her devrimin esas sorunu 'işte budur.' 'Her devrimin kilit sorunu hiç kuşkusuz iktidar sorunudur. Hangi sınıfın iktidarı elinde bulundurduğu her şeyin belirleyicisidir.' Hangi sınıf veya sınıfların devrileceği, hangi sınıf veya sınıfların iktidara geleceği; ülkenin ekonomik gelişmesinin, kapitalizmin gelişmesinin, eski iktidarın parçalanmasının Proletaryanın ve çevresindeki sınıfların kendiliğinden hareketlerinin, sınıfların çatışmasının yani, objektif süreçlerin gelişmesinin ve gerilemesinin ve böylece gelişme yönün tanımlanmasının temelinde tesbit edilmelidir.