PARTİNİN GELİŞME SÜRECİ

Parti iktidar öncesi iki aşamadan geçer. Bu aşamaların genel özellikleri şunlardır: A) Birinci aşama, birinci dönem: Partinin yaratılması dönemi. Parti kadroları dönemi 1) a) Parti itici güç olarak zayıftır, yani, kitle eylemlerinin Partisi olarak zayıftır. Bu durumun birbiriyle bağıntılı iki nedeni vardır. i) Partinin güçsüzlüğü; yani Partinin faaliyet, eylem alanının kısıtlı olması, Partinin eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, Partinin çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıylada Partinin güçsüzlüğü. ii) Genel olarak işçi hareketinin gençliği, yani proletaryanın eylem alanlarının kısıtlı olması, proletaryanın eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, proletaryanın çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıyla hareketin güçsüzlüğü. Bu iki faktör birbilerini etkileyerek partinin itici, götürücü güç olarak zayıflığı, kitle eyleminin partisi olarak zayıflığına yol açar.

  1. PARTİNİN GELİŞME SÜRECİYLE İLGİLİ TEZLER

Parti iktidar öncesi iki aşamadan geçer. Bu aşamaların genel özellikleri şunlardır: A) Birinci aşama, birinci dönem: Partinin yaratılması dönemi. Parti kadroları donemi 1) a) Parti itici güç olarak zayıftır, yani, kitle eylemlerinin Partisi olarak zayıftır. Bu durumun birbiriyle bağıntılı iki nedeni vardır. i) Partinin güçsüzlüğü; yani Partinin faaliyet, eylem alanının kısıtlı olması, Partinin eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, Partinin çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıylada Partinin güçsüzlüğü. ii) Genel olarak işçi hareketinin gençliği, yani proletaryanın eylem alanlarının kısıtlı olması, proletaryanın eylem ve örgüt şekillerinin pek fazla çeşitliliğe sahip olmaması, proletaryanın çeşitli eylem alanlarında yetenek sahibi olmaması, dolayısıyla hareketin güçsüzlüğü. Bu iki faktör birbilerini etkileyerek partinin itici, götürücü güç olarak zayıflığı, kitle eyleminin partisi olarak zayıflığına yol açar. b) bu zayıflık nedeniyle, yedeklerle manevrayı gerektiren partinin stratejisi zayıftır. Ve mesela köylülük daha bir yedek güç olarak sahneye çıkmamıştır. Dolayısıyla parti stratejik planı çizmekle yetinir. Yedeklerini hemen hemen hiç kullanmaz, onlarla manevra yapamaz c) Yine bu zayıflık nedeniyle hareketin her türlü biçiminin kullanılmasını, vb. gerektiren Partinin taktikleride zorunlu olarak kısıtlıdır. Hem Partinin örgüt ve eylem türlerinin hemde diğer devrimci örgütlerin ve proleter ve emekçi kitlelerin eylem ve örgüt türlerinin kısıtlılığı, çeşitli eylem ve örgüt türlerini, bunların çeşitli kombinasyonlarını kullanmayı, böylece kitlelerin kazanılarak stratejik başarının güvene alınmasını kısıtlar.

2- Bu dönemde komünizmin esas görevi; işçi sınıfının en ileri, en dürüst unsurlarını kazanmak, kadroları yaratmak, böylece öncüyü şekillendirmek; yani kadroları Partinin çekirdeği olarak tek birim halinde kaynaştırmak, yani Parti mekanizmasını, Parti aparatını yaratmaktır. Bu görevin yerine getirilmesindeki genel aşamalar şöyledir:

i) ÇEKİRDEK KADRO (Iskra grubu gibi) ii) bunların kadro yetiştirmesi, iii) kadroların proleter hareketin yolu içinde yeni Parti isçileri; Parti kadroları, işçi sınıfının en ileri unsurlarının kazanılması, böylece Partinin ülke çapında, 'milli' çapta işçi partisine dönüşmesi. Bu aynı zamanda işçi sınıfının en ileri unsurlarının sempatisininde kazanılması anlamına gelir. Kadrolar, kadroların yaratılması ve bunların tek bir birim halinde kaynaştırılmasını önleyen burjuva akımlara karşı ideolojik mücadele içinde yetiştirilir, çelikeştirilir ve kaynaştırılır. Bu mücadele döneminde kullanılacak manevra şöyledlr: 'Sol'larla birlikte 'sağ'a karşı.

3- Bu dönem hazırlık dönemidir; kitle eylemine hazırlık dönemidir. Dolayısıyla örgüt, kitle ajitayonu için örgüttür, kitle eylemi için örgüt değil. Yani; Parti sosyalizm ile işçi sınıfı hareketinin birliği olduğu için, Parti, işçi sınıfı hareketi saflarında siyasi ajitasyon yaparak onlara siyasi önderlik getiren, işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmuş propaganda çevrelerinin 'milli' çapta birliği olduğu için, Parti sadece propaganda çalışması yürüterek işçi sınıfı hareketiyle birleşmemiş propaganda çevrelerinin birliği olmadığı için, ve Parti birinci dönem boyunca kitle eyleminin partisi de olmadığı için, birinci dönem boyunca Parti kitle ajitasyonu için örgüttür ve birinci dönem boyunca ajitasyon ve örgütleme çalısması Partinin sürekli görevidir. Ancak, Partinin dikkatinin merkezinde kendisi durduğu, Parti kadrolarının yaratatılması, tek bir birim olarak kaynaştırılması durduğu için Partinin faaliyetinin esas şekli propagandadır.