AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI ABRAHAM LİNCOLN'A

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI ABRAHAM LINCOLN'A[7]

Beyefendi, Büyük bir çoğunlukla tekrar seçilmeniz dolayısıyla Amerikan halkını kutlarız. İlk seçilişinizin ihtiyatlı parolası Köleci iktidara karşı direnme idiyse, yeniden seçilişinizin muzaffer savaş çığlığı da Köleciliğe Ölümdür.

İnsanüstü Amerikan mücadelesinin başlamasından beri, Avrupa işçi sınıfı, yıldızlarla donanmış bayrağın kendi sınıflarının yazgısını taşıdığını içgüdüsel olarak hissetmiştir. O korkunç destanı başlatan toprak çekişmesi, bu uçsuz-bucaksız bakir toprakların, göçmenlerin emeğine mi adanacağını, yoksa kölecilerin ayakları altında bu toprakların ırzına mı geçileceğini belirlemek için değil miydi?

Daha bundan bir yüzyıl öncesinde, bir büyük (sayfa 25) demokratik cumhuriyet düşüncesinin ilk kez ortaya çıktığı, ilk İnsan Hakları Bildirgesi'nin[8] yayınlandığı, ve 18. yüzyıl Avrupa devrimine ilk itinin verildiği yerde, 300.0'lik bir köle-sahipleri oligarşisi, dünya tarihinde ilk kez, Silahlı Ayaklanma sancağı üzerine "kölecilik" diye yazmaya kalkınca, bu aynı yerde, karşı-devrim, sistematik bir özenle, "eski anayasanın yapıldığı sıra gözönüne alınan düşünceleri" yoketmekle övününce ve "köleliğin yararlı bir kurum", gerçekte, "sermaye ile emek ilişkisi" denen büyük sorunun tek çözümü olduğunu iddia edince ve, alaycı bir biçimde, insan üzerindeki mülkiyetin "yeni yapının köşe taşı" olduğunu ilan edince, - işte o zaman, üst sınıfların Güney Devletleri lehindeki fanatik yanlılıklarının getirdiği o kasvetli uyarıdan bile önce, Avrupa işçi sınıfı, köle sahiplerinin ayaklanmasının, mülkiyetin emeğe karşı başlatacağı genel bir haçlı seferinin tehlike çanı olduğunu, ve çalışanlar açısından, geleceğe ilişkin umutlarının, hatta geçmiş kazanımlarının Atlantiğin öte yakasındaki bu büyük çatışma içerisinde tehlikeye girdiğini derhal anladı. Bu yüzden, pamuk bunalımının[9] kendisine getirdiği güçlüklere sabırla dayandı, kölecilik yanlısı müdahaleye -kendisinden daha üstün olanların baskılarına- coşkuyla karşı çıktı, ve, Avrupa'nın çoğu kesimlerinden, bu güzel dava için kendi payına düşen kanı akıttı.

Kuzeyin gerçek siyasal gücü olan işçiler, köleliğin kendi cumhuriyetlerini pisletmesine gözyumdukları sürece, kendi rızası olmaksızın egemen olunan ve satılan zencinin karşısında, kendisini satmasının ve kendi efendisini seçmesinin beyaz tenli işçinin en yüce hakkı olmasıyla övündükleri sürece, gerçek emek özgürlüğünü sağlayamıyorlar, ya da Avrupalı kardeşlerini kurtuluş uğruna verdikleri mücadelede destekleyemiyorlardı; ama ilerlemenin önünde duran bu engel, iç savaşını kızıl deniziyle kaldırılıp atılmıştır.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı[10] orta sınıf için nasıl bir yükseliş çağı başlattıysa, Amerikan Anti-Köleci Savaşının da aynı şeyi işçi sınıfı için yapacağından Avrupalı işçiler emindirler. Onlar, zincire vurulmuş bir ırkı kurtarma ve bir toplumsal dünya inşa etme uğruna verilen eşsiz mücadelede ülkesine önderlik etmenin, işçi sınıfının temiz yürekli (sayfa 26) Abraham Lincoln'a düşmüş olmasını, önümüzde duran çağın bir güvencesi olarak görüyorlar. (sayfa 27)

Marx tarafından

22-29 Kasım 1864'te

yazılmıştır

7 Kasım 1865 tarihli

The Bee-Hive Newspaper,

n° 169'da yayımlanmıştır

Dipnotlar

[7] Başkan olarak seçilmesi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'a Uluslararası İşçi Birliğinin gönderdiği bu yazı, Genel Konsey kararı ile, Marks tarafından yazılmıştır. -25.

[8] Burada sözü edilen bildirge, Kuzey Amerika'daki onüç İngiliz sömürgesinden gelen delegelerin 4 Temmuz 1776 tarihinde Philadelphia'da yaptıkları kongre tarafından kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi'dir. Bildirge, bu sömürgelerin Büyük Britanya'dan ayrıldıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri adıyla bağımsız bir cumhuriyet kurduklarını ilan ediyordu. Bildirge, ayrıca, kişisel özgürlüğü, yasa karşısında yurttaşların eşitliğini ve öteki burjuva-demokratik ilkeleri benimsiyordu. Ama Amerikan burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri, Bildirgede ilan olunan demokratik hakları daha baştan çiğnediler ve cumhuriyetin nüfusunun oldukça büyük bir kısmını oluşturan zencileri temel insan haklarından yoksun bırakarak köleciliği sürdürdüler.-26.

[9] Pamuk binalımı, İç Savaş sırasında Küzeyli donanmaların Güneyli köleci devletleri abluka altına almaları yüzünden Amerika'dan sağlanan pamuk ikmalının kesintiye uğraması yüzünden ortaya çıkmıştı. Avrupa'nın pamuklu fabrikalarının çoğu böylece felce uğramış ve bu da işçilerin durumunu büyük çapta sarsmıştı. Ama bunun getirdiği bütün güçlüklere karşın, Avrupalı işçiler kuzeyli devletleri etkin bir biçimde desteklediler. -26.

[10] Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-1783). - Doğmakta olan Amerikan burjuva ulusunun bağımsızlık elde etmek ve kapitalist gelişmenin önünde duran engelleri kaldırmak istemesi üzerine, Kuzey Amerika sömürgeleri ile İngiliz yönetimi arasında çıkan savaş. Kuzey Amerika sömürgelerinin zafere ulaşması ile bağımsız bir burjuva devleti kurulmuştur - Amerika Birleşik Devletleri. -26.